a. Karori Reservoir area, workmen installing pipes